برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1241)

2ـ1مقدمهپژوهشگری که قصد توسعه دانش خاصی را دارد،ابتدا باید پژوهش هایی را که تا کنون در زمینه آن دانش انجام شده است،را شناسایی و مطالعه کند.مطالعه متابع مربوط به موضوع مورد تحقیق مشتمل بر شناسایی،بررسی Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1240)

اثرات طلاق بر فرزندان و بزرگسالان52نگرش54تعریف مفهوم نگرش55ویژگی های نگرش56عناصر نگرشی به عنوان مبنای نگرش ها57نگرش های مبتنی بر شناخت58نگرش های مبتنی بر عواطف58نگرش های مبتنی بر رفتار60چگونگی شکل گیری نگرش ها60نگرش های ازدواج62عوامل موثر Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1239)

چون شخصیت مجموعه ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری است. بنابراین عواملی که به وجود آورنده این ویژگی به شمار می آید، عوامل به وجود آورنده شخصیت نیز هستند. بخش اول این ویژگی ها یعنی Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1238)

بیان مسئله: در اکثر نظام های آموزشی، به ویژه در ایران، پیشرفت تحصیلی بر اساس ارزیابی ها و امتحاناتی است که در پایان سال تحصیلی از دانش آموزان به عمل می آید (مهرابی زاده هنرمند، Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1237)

الف) نگرش مثبت به خود ب) میزان رشد، تحول و خودشکوفایی ج) عملکرد روانی یکپارچه د) خود مختاری یا استقلال شخصی ه) درک صحیح از واقعیت و) تسلط بر محیط دیگران نیز موارد دیگری را Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1236)

2-9- شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………….312-10- نظریه های شخصیت……………………………………………………………………………………………………342-10-1- رویکرد روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………342-10-2 رویکرد پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………352-10-3- رویکرد شناختی……………………………………………………………………………………………………..362-10-4- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………………………….372-10-5- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………..372-10-6- نظریه کتل……………………………………………………………………………………………………………..392-10-7- نظریه بقراط……………………………………………………………………………………………………………392-10-8- نظریه کرچمر………………………………………………………………………………………………………….402-10-9- رویکرد صفات……………………………………………………………………………………………………….412-11- تیپ های روان شناختی یونگ……………………………………………………………………………………….422-12- پیشینه تاریخی مدل Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1234)

4-2-2 . توصیف پاسخگویان برحسب شاخص های آمار توصیفی در متغیرهای تحقیق544-3 . بخش استنباطی :یافته های استنباطی تحقیق برای هریک از فرضیه ها55فصل پنجم :بحث و نتیجه گیریبحث ونتیجه گیری62فرضیه اول62فرضیه دوم :63فرضیه سوم Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1233)

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات:643-4- جامعه آماری و حجم نمونه643- 5- روش نمونه گیری663-6- روایی و پایایی ابزار سنجش663-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها68فصل چهارم69مقدمه:704- 1- تحلیل توصیفی داده‌ها714-1-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت714-1-2- توزیع Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1231)

2-12-1اجتماعیشدنازطریقفعالیتهایآموزشگاهی472-12-2روابطاجتماعیبراساسنقشهایاجتماعی482-12-3 روابطاجتماعیبراساسپایگاههایاجتماعی482-12-4 روابطاجتماعیبراساسفرآیندهایاجتماعی482-13 تعریفمهارتهایاجتماعی502-14 نقشمهارتهایاجتماعیدرسازگاریدورانکودکیونوجوانی522-15 رفتاردوگروه552-16 نمایشدرمانیدرافرادکمتوانذهنی57 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت Read more…