خانه

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

خانه مفهومی وسیع و پیچیده است با ابعاد و اجزاء متفاوت که در فرهنگ ها و جوامع مختلف نمی توان تعریفی جامع و کامل برای آن ارائه داد. استاد پیرنیا معتقد است خانه جایی است که ساکنان در آن جا احساس ناراحتی نکنند، اندرون خانه جایی است که زن و فرزندان در آن به سر می برند و باید در آن احساس خستگی نکنند. خانه اولین فضایی است که انسان احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند. مجموع حواس پنج گانه به طور دائم سراسر آن را طی می کند و در مدت کوتاهی بدان خو می گیرد. خانه تنها مکانی است که اولین تجربه های بی واسطه با فضا در انزوا و جمع در آن صورت می گیرد.

مطالب مرتبط