دسته: خانه هوشمند

خانه

خانه مفهومی وسیع و پیچیده است با ابعاد و اجزاء متفاوت که در فرهنگ ها و جوامع مختلف نمی توان تعریفی جامع و کامل برای آن ارائه داد. استاد پیرنیا معتقد است خانه جایی...